http://www.mmiloonic.com/menuproperties.php
 
 
Sanering vuilstort achter de rug afdrukken 
De sanering is gereedgekomen in juni 2005


In de oude vuilstort zat voornamelijk huishoudelijk afval, huishoudelijk grofvuil en in beperkte mate bedrijfsafval. Er is veel onderzoek gedaan naar de samenstelling van de oude vuilstort. Dat is voor het laatst gebeurd toen bleek dat er voor de benodigde milieuvergunning een zogenaamd milieueffectrapport (MER) nodig was. In totaal is 180.000 m3 stortmateriaal ontgraven en verwerkt in de nieuwe geluidswal aan de noordkant van de Drachtstervaart.

Hoe is de nieuwe wal aangelegd?
Voordat het stortmateriaal overgeplaatst werd, is eerst de onderbaan en de onderafdichting van folie aangelegd. Daarna is het ontgraven van de oude stort begonnen. Het stortmateriaal is via een tijdelijke brug in de Drachtstervaart naar de nieuwe plek gebracht. Er is ook materiaal uit de vuilstort gekomen dat elders wordt verwerkt of hergebruikt. Dat materiaal is afgevoerd. Deze noordelijke geluidswal is ingericht als een stortplaats met alle milieutechnische voorzieningen die vereist zijn. De verschillen met een traditionele sanering op de bestaande plek zijn:

a. het stortmateriaal is ruim boven de hoogste grondwaterstand opgeslagen;
b. er is ook onder het stortmateriaal een vloeistofdichte afdichting aangebracht;
c. er zijn drains voor controle van de afdichting onder de stort aangebracht.

Op de schematische tekening wordt de opbouw van de wal duidelijk. Op de detailtekening staat een dwarsdoorsnede van de nieuwe stort. Daarop is is duidelijk te zien hoe de boven- en onderafdichting van het stortmateriaal is gemaakt. Op de minerale laag van het Trisoplast® is een dikke folie gelegd. Daarboven ligt een laag zand met drains om het water uit het stortmateriaal af te voeren naar een zuiveringsinstallatie. De bovenkant van het stortmateriaal is egaal afgewerkt met een steunlaag van zand en leem. Daar bovenop zit weer de folie en het Trisoplast®. Helemaal bovenop ligt een drainage mat om regenwater af te voeren om zo het afschuiven van de toplaag met grond te voorkomen.

Waarom is er gesaneerd?
De grond onder de oude vuilstort en ook het diepe grondwater rondom de stort waren verontreinigd. Omdat het stortmateriaal voor een deel in het diepe grondwater ligt, vond er een continue uitwisseling plaats van verontreinigende stoffen aan het stromende grondwater. Om een verdere verontreiniging te voorkomen werd eerst het stortmateriaal en de verontreinigde grond weggehaald. Daarna werd het diepe grondwater gezuiverd.

Bij een traditionele sanering van een bestaande stortplaats zou het stortmateriaal blijven liggen en alleen aan de zijkant en bovenkant worden afgedicht, zodat er geen (regen)water meer bij kan komen. Omdat het stortmateriaal hier voor een deel in het grondwater lag, zou dan een eeuwigdurende grondwatersanering noodzakelijk geweest zijn. In het Drachtstervaartproject is er voor gekozen om het stortmateriaal te verwijderen en te gebruiken voor de oprichting van de noordelijke geluidswal. Zie tevens de situatietekening. Hiermee sloegen we twee vliegen in één klap.

Het talud van de wal gaat heel geleidelijk omhoog. De geluidswal is op het hoogste punt circa 14 meter. Het hoogste punt ligt op ongeveer 30 meter uit de waterkant van de Drachtstervaart.
        
© 2008 Wind Vastgoedontwikkeling bv - Alle rechten voorbehouden disclaimer  -  privacy